Πτυχιακές εργασίες με ποιοτική έρευνα | Ptyxiakes ergasies

Οι σπουδαστές κατά την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας καλούνται να διεξάγουν βιβλιογραφική έρευνα ή βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία θα πρέπει να εστιάζει σε άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς αυτά παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Ύστερα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι περισσότερες πτυχιακές εργασίες περιλαμβάνουν ένα εκτενές ερευνητικό μέρος. Το ερευνητικών μέρος των πτυχιακών εργασιών, μπορεί να αφορά την υλοποίηση ποιοτικής έρευνας ή ποσοτικής έρευνας, της οποίας τα ευρήματα παρουσιάζονται αναλυτικά, σε μεμονωμένο κεφάλαιο, αποτελεσμάτων έρευνας.

Η διαδικασία που ακολουθείται σε μια ποιοτική μέθοδο έρευνας είναι η ακόλουθη:

  • Επιλογή πληθυσμού – στόχου έρευνας
  • Προσδιορισμός στόχων έρευνας
  • Βιβλιογραφική ανασκόπηση
  • Σύνταξη ερευνητικών ερωτημάτων
  • Ορισμός δειγματοληπτικού πλαισίου
  • Εξασφάλιση ζητημάτων αξιοπιστίας και εγκυρότητας της έρευνας
  • Δημιουργία ερευνητικού υλικού
  • Προσδιορισμός μεθοδολογίας ανάλυσης υλικού (π.χ. ηχογράφηση συνεντέυξεων, σημειώσεις παρατήσης κ.α.)
  • Σύνταξη αποτελεσμάτων έρευνας
  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων που προέκυψαν

Πείτε μας πως θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που υποβάλετε στη φόρμα επικοινωνίας και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της συνεργασίας μας και ουδέποτε θα διαρρέυσουν χωρίς τη δική σας γραπτή συνένεση.