Διπλωματικές Εργασίες

Είθισται, στα πλαίσια παρακολούθησης μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές, να εκπονούν την διπλωματικής τους εργασία. Πρόκειται για μια φοιτητική εργασία επιστημονικού περιεχομένου, υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, της οποίας το θέμα είτε το προτείνει ο σπουδαστής είτε το προτείνει ο επιβλέπων.

Κατά τη διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, οι σπουδαστές καλούνται να συγκεντρώσουν ένα ευρύ πλήθος επιστημονικού περιεχομένου βιβλιογραφικές αναφορές, από τις οποίες θα επιλέξουν τις καταλληλότερες. Η ενσωμάτωση πληροφοριών που προέρχονται από υφιστάμενες επιστημονικές πηγές-έρευνες, θα πρέπει να αποφεύγουν με κάθε τρόπο την λογοκλοπή.

Μάθετε περισσότερα για την λογοκλοπή σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΑΠ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΑΠ

Α. Προτεινόμενος Τίτλος ΔΕ
Ο προτεινόμενος τίτλος πρέπει να είναι σύντομος αλλά σαφής και περιεκτικός. 
(<300 χαρακτήρες, ~50 περίπου λέξεις, με ή χωρίς υπότιτλο)

Β. Σύντομη περιγραφή
Δώστε μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος και των κεντρικών ιδεών. 
(<1500 χαρακτήρες, ~250 περίπου λέξεις)

Γ. Σημασία του θέματος και δικαιολόγηση του ενδιαφέροντος για την κατάρτιση της ΔΕ
Περιγράψτε (<1500 χαρακτήρες, ~250 περίπου λέξεις)
Δ. Ενδεικτικός πίνακας περιεχομένων
Καταγράψτε ενδεικτικό πίνακα περιεχομένων (<1500 χαρακτήρες, ~250 λέξεις)
Ε. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων και ακολουθούμενη μεθοδολογία
Περιγράψτε (<1500 χαρακτήρες, ~250 περίπου λέξεις)
Ζ. Γενική Κατηγορία – Θεματικό Πεδίο
Καταγράψτε την Γενική Κατηγορία – Θεματικό Πεδίο που εντάσσεται το θέμα αυτό 
(<480 χαρακτήρες, ~80 περίπου λέξεις)