Μεταπτυχιακές Εργασίες

Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζεται από υψηλές απαιτήσεις επιδόσεων, αλλά και από ανάγκη διάθεσης πολύτιμου χρόνου, γεγονός το οποίο συχνά συνδυάζεται με πληθώρα  καθημερινών υποχρεώσεων.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η απόκτηση εξειδίκευσης και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, έχουν αναδειχτεί σε μείζονος σημασίας ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού, αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα, για όσους το κατέχουν.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν ένα πλήθος εξειδικευμένων γνώσεων, που τους επιτρέπουν να μπορούν να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τις ευκαιρίες ανέλιξης, που παρουσιάζονται στο χώρο της εργασίας τους ή στο χώρο που στοχευουν να εργαστούν. Ωστόσο υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις όπου ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών είναι απαραίτητο απλώς για την ομαλή συνέχιση της εργασίας ενός εργαζομένου, για λόγους όπως η συνεχόμενη εξέλιξη του κλάδου ή η αύξηση ή/και μεταβολή των απαιτήσεων της ίδιας της εργασίας. Πολλοί κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών επέλεξαν ένα μεταπτυχιακό απλώς για την ισχυροποίηση του βιογραφικού τους. Από αυτό φαίνεται πόσο σημαντική είναι η συμβολή ενός μεταπτυχιακού στην εξέλιξη του ίδιου του ατόμου καθώς και πόσο αναγνωρίζεται, ως σημαντική, η δια βίου μάθηση, από την ίδια την αγορά εργασίας.

Στη WritiQ αναγνωρίζουμε ότι ένα μεταπτυχιακό έχει υψηλές απαιτήσεις και προϋποθέτει την διάθεση αξιόλογου χρόνου. Ωστόσο αποδίδει στον κάτοχό του σημαντικά πλεονεκτήματα.

Είναι αντιληπτός ο βαθμός δυσκολίας που έχουν να διαχειριστούν οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές. Θεωρούμε ότι ο ρόλος τους αυτός, είναι αρκετά απαιτητικός αφενός λόγω του γεγονότος ότι στην πλειοψηφία τους είναι εργαζόμενοι και αφετέρου λόγω του υψηλού επιπέδου σπουδών, στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι σημαντικό πλήθος μεταπτυχιακών σπουδαστών, δεν έχουν πραγματοποιήσει έρευνα και στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων με στατιστικά πακέτα όπως το SPSS, στο παρελθόν. Αυτή είναι ίσως και η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαπιστώσεις, σε επίπεδο μεταπτυχιακού έχουμε δημιουργήσει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις υφιστάμενες υψηλές προδιαγραφές.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε σε μεταπτυχιακούς φοιτητές αφορούν τους  εξής τύπους εργασιών:

Extra tip..