Στατιστική Ανάλυση SPSS | Ποσοτική Έρευνα

Πτυχιακές εργασίες, Διπλωματικές εργασίες, Εργασίες εξαμήνου, Στατιστική ανάλυση και έρευνα (SPSS)

Το SPSS είναι το ακρώνυμο των λέξεων ” Statistical Package for Social Sciences” και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1968. Το SPSS εξαγοράστηκε από την IBM το 2009, είναι επίσημα γνωστό ως IBM SPSS Statistics.

Πτυχιακές εργασίες, Διπλωματικές εργασίες, Εργασίες εξαμήνου, Στατιστική ανάλυση και έρευνα (SPSS)

Το στατιστικό πακέτο SPSS είναι διαιτερα διαδεδομένο τόσο στον ακαδημαικό χώρο όσο και στον τομέα της επιστημονικής έρευνας.

Σε ακαδημαικό επίεδο χρησιμοποιείται τακτικά για την ανάλυση δεδομένων, προερχόμενων από ποσοτική έρευνα, από φοιτητές σε προπτυχιακό ή και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η ευξελιξία του SPSS το έχει καθιερώσει ως το πιο χρησιμοποιούμενο στατιστικό πακέτο σήμερα για την στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων.

Απευθυνθείτε σε εμάς για μια εξαιρετική στατιστική ανάλυση

Σας παρέχουμε υποστήριξη σε δυο τομείς:

  1. Προετοιμασία και ολοκλήρωση έρευνας
  2. Στατιστική ανάλυση
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
1. Προσδιορισμός στόχων έρευνας
2. Προσδιορισμός πεδίου έρευνας
3. Προσδιορισμός ερευνητικών ερωτημάτων
4. Δημιουργία ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιηθεί
5. Ανάρτηση ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική φόρμα
6. Διανομή ερωτηματολογίου
1. Download καταχωρήσεων ηλεκτρονικής φόρμας (Google Form)
2. Κωδικοποίηση καταχωρήσεων ερωτηατολογίου
3. Μεταφορά και παραμετροποίηση στο SPSS
4. Πραγματοποίηση στατιστικής ανάλυσης
5. Μεταφορά στην εργασία και τεκμηρίωση αποτελεσμάτων

Κάποιες από τις πιο συχνές στατιστικές αναλύσεις που καλέιστε να παρουσιάσετε στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης είναι:

  • Περιγραφική στατιστική ανάλυση – κατανομή συχνοτήτων (Descriptive statistics – Frequencies analysis)
  • Παραγοντική ανάλυση (Factor analysis)
  • Ανάλυση συσχετίσεων (Correlation analysis)
  • Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA)
  • Ανάλυση παλινδρόμησης (Regresion analysis)
  • X2 test