Πτυχιακές Eργασίες

Οι σπουδαστές που βρίσκονται πριν από τη λήψη του πτυχίου τους, έχουν την υποχρέωση για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας. Πρόκειται για μια φοιτητική εργασία επιστημονικού περιεχομένου, υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, της οποίας το θέμα είτε το προτείνει ο σπουδαστής είτε το προτείνει ο επιβλέπων.

Κατά τη διαδικασία εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, οι σπουδαστές καλούνται να συγκεντρώσουν ένα ευρύ πλήθος επιστημονικού περιεχομένου βιβλιογραφικές αναφορές, από τις οποίες θα επιλέξουν τις καταλληλότερες.

Η ενσωμάτωση πληροφοριών που προέρχονται από υφιστάμενες επιστημονικές πηγές-έρευνες, θα πρέπει να αποφεύγουν με κάθε τρόπο την λογοκλοπή.

Μάθετε περισσότερα για την λογοκλοπή σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΑΠ

Η βασική δομή μιας πτυχιακής εργασίας θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περίληψη
Abstract
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
1.1 Γενικά – εισαγωγικά στοιχεία θέματος
1.2 Περισσότερο αναλυτικά στοιχεία
1.3 Εξειδικευμένη εστίαση στο θέμα
1.4  Λοιπά στοιχεία που μπορούν να συνθέσουν ενότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
2.1 Επισκόπηση υπό εξέταση ζητήματος
2.2 Πιο συγκεκριμένη αναφορά
2.3 Επιπρόσθετες πληροφορίες
2.4 Λοιπά – συμπληρωματικά στοιχεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1 Πεδίο της έρευνας
3.2 Μέσο της έρευνας – ερωτηματολόγιο
3.3 Πληθυσμός-δείγμα έρευνας
3.4 Μέθοδος που ακολουθήθηκε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
4.1 Τίτλος ανάλυσης 1
4.2 Τίτλος ανάλυσης 2
4.3 Τίτλος ανάλυσης 3
4.4 Τίτλος ανάλυσης 4
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Ερωτηματολόγιο έρευνας

Η πιο συνηθισμένη έκταση μιας πτυχιακής εργασίας είναι 15000-20000 λέξεις. Ωστόσο η έκταση της πτυχιακής εργασιας, καθορίζεται κυρίως από το θέμα της εργασίας και το βαθμό στον οποίο, αυτό, μπορεί να αναλυθεί, χωρίς άσκοπες επαναλήψεις και πληροφορίες που δεν συνεισφέρουν επιπλέον στα αποτελέσματα της έρευνας. Όταν εντοπίζεται κάτι τέτοιο, θεωρείται ότι μειώνει την ποιότητα της φοιτητικής εργασίας.

Ο χρόνος συγγραφής της πτυχιακής εργασίας (deadline) συνήθως είναι 6 ημερολογιακοί μήνες από την ανάθεση του θέματος της φοιτητικής εργασίας. Ωστόσο υπάρχει και περιθώριο παράτασης μέχρι και έξι επιπλέον μήνες.