Πρόσθετες Υπηρεσίες

Πτυχιακές εργασίες Διπλωματικές εργασίες Εργασίες εξαμήνου
Πτυχιακές εργασίες Διπλωματικές εργασίες Εργασίες εξαμήνου

Στη WritiQ έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο πρόσθετων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι:

Δημιουργία παρουσίασης εργασίας (Power Point)

Διόρθωση παρουσίασης εργασίας (Power Point)

Καταχώρηση έντυπων ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονική μορφή (Excel)

Προετοιμασία δεδομένων για στατιστική ανάλυση

Απομαγνητοφώνηση ηχογραφημένης συνέντευξης

Δακτυλογράφηση κειμένων