Διπλωματικές εργασίες

Αναλαμβάνουμε τη διπλωματική σας εργασία

Χρειάζεστε βοήθεια στην διπλωματική σας εργασία;

Αναλαμβάνουμε να σας βοηθήσουμε στα εξής ζητήματα:

  • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας βασισμένη αποκλειστικά σε επιστημονικά άρθρα
  • Μεθοδολογία έρευνας (Ποιοτική έρευνα & Ποσοτική έρευνα)
  • Δημιουργία ηλεκτρονικής φόρμας ερωτηματολογίου (Google Forms)
  • Αποδελτίωση δεδομένων (ποιοτική έρευνα)
  • Κωδικοποίηση και στατιστική ανάλυση
  • Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας
  • Συμπεράσματα έρευνας