Δομή για διπλωματικές εργασίες

Η βασική δομή μιας διπλωματικής εργασίας θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Περίληψη
Abstract
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
1.1 Γενικά – εισαγωγικά στοιχεία θέματος
1.2 Περισσότερο αναλυτικά στοιχεία
1.3 Εξειδικευμένη εστίαση στο θέμα
1.4  Λοιπά στοιχεία που μπορούν να συνθέσουν ενότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
2.1 Επισκόπηση υπό εξέταση ζητήματος
2.2 Πιο συγκεκριμένη αναφορά
2.3 Επιπρόσθετες πληροφορίες
2.4 Λοιπά – συμπληρωματικά στοιχεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1 Πεδίο της έρευνας
3.2 Μέσο της έρευνας – ερωτηματολόγιο
3.3 Πληθυσμός-δείγμα έρευνας
3.4 Μέθοδος που ακολουθήθηκε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
4.1 Τίτλος ανάλυσης 1
4.2 Τίτλος ανάλυσης 2
4.3 Τίτλος ανάλυσης 3
4.4 Τίτλος ανάλυσης 4
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Ερωτηματολόγιο έρευνας

Η πιο συνηθισμένη έκταση μιας διπλωματικής εργασίας είναι 10000-15000 λέξεις. Ωστόσο η έκταση καθορίζεται κυρίως από το θέμα της εργασίας και το βαθμό στον οποίο, αυτό, μπορεί να αναλυθεί, χωρίς άσκοπες επαναλήψεις και πληροφορίες που δεν συνεισφέρουν επιπλέον στα αποτελέσματα της έρευνας. Όταν εντοπίζεται κάτι τέτοιο, θεωρείται ότι μειώνει την ποιότητα της εργασίας. Ο χρόνος συγγραφής της διπλωματικής εργασίας συνήθως είναι 6 ημερολογιακοί μήνες από την ανάθεση του θέματος της φοιτητικής εργασίας. Ωστόσο υπάρχει και περιθώριο παράτασης μέχρι και έξι επιπλέον μήνες. Επίσης στα πιο πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών οι σπουδαστές θα πρέπει να συντάξουν το έντυπο ανάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.