Ποσοτική έρευνα – Στατιστική ανάλυση SPSS (Vol.1)

Η έρευνα ασχολείται με την αναζήτηση γνώσης

Η ποσοτική έρευνα ορίζεται ως μια συστηματική διερεύνηση των φαινομένων με τη συλλογή μετρήσιμων δεδομένων και τη διεξαγωγή στατιστικών, μαθηματικών ή υπολογιστικών τεχνικών. Η ποσοτική έρευνα συλλέγει πληροφορίες από υπάρχοντες και δυνητικούς συμμετέχοντες, χρησιμοποιώντας μεθόδους δειγματοληψίας και στέλνοντας σε απευθείας σύνδεση έρευνες, ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις, ερωτηματολόγια και άλλα μέσα. Τα αποτελέσματα που συλλέγονται, μπορούν να απεικονιστούν με τη μορφή αριθμητικών.

Η έρευνα έχει περιγραφεί ως η «επιστημονική και συστηματική αναζήτηση κατάλληλων πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο θέμα». Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα χρησιμοποιείται για να διερευνήσει γεγονότα, να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, να δώσει λύσεις για υπάρχοντα ή νέα θέματα, να υποστηρίξει θεωρίες, καθώς και να προτείνει νέες θεωρίες. Επιπλέον, η έρευνα περιλαμβάνει τη δημιουργία γνώσης, τη διεξαγωγή πειραμάτων για να ανακαλύψει την αιτία και το αποτέλεσμα κάποιου είδους καθώς και να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω μελέτες.

Βασικά βήματα των περισσότερων ερευνών:

  • Ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων  – ερευνητικών υποθέσεων
  • Διεξαγωγή διεξοδικής ανασκόπησης βιβλιογραφίας (βιβλιογραφική ανασκόπηση)
  • Επαναπροσδιορισμός ερευνητικών ερωτημάτων – ερευνητικών υποθέσεων
  • Σχεδιασμός μεθοδολογίας έρευνας / μελέτης
  • Συλλογή δεδομένων – Υλοποίηση έρευνας
  • Στατιστική ανάλυση δεδομένων (Με στατιστικά πακέτα όπως το IBM SPSS)
  • Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας
  • Σύνοψη ευρημάτων έρευνας – στατιστικής ανάλυσης