ΕΑΠ – Διοίκηση τουριστικών μονάδων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  – Γενικός κανονισμός ΜΔΕ

ΔΤΕ61: Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων

Οι στόχοι της παρούσας θεματικής ενότητας είναι να αποκομίσουν οι επαρκείς γνώσεις αναφορικά με τη σχεδίαση, λειτουργία και προώθηση του Τουριστικού Μάρκετινγκ. Παρακολουθώντας την ενότητα αυτή οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με τις βασικές αρχές και έννοιες του τουριστικού μάρκετινγκ, είναι σε θέση να αναλύσουν και να εκφραστούν με κριτική άποψη τη διαδικασία εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικού μάρκετινγκ, να υλοποιήσουν έρευνες αγοράς με πραγματικά στατιστικά δεδομένα, να αποκτήσουν νέες γνώσεις για την αγοραστική συμπεριφορά στον τουρισμό, να είναι σε θέση να υλοποιήσουν πλάνα προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος σύμφωνα με το μάρκετινγκ και να κατανοήσουν τον τρόπο εφαρμογής του μάρκετινγκ σε διαφορετικούς τομείς της τουριστικής βιομηχανίας. Η θεματολογία της ενότητας αυτής είναι η ακόλουθη σύμφωνα με το ΕΑΠ (https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/179-dioikisi-touristikon-epixeiriseon-msc/diarthrwsi/851-fe911f9764a2cbecd0d311d5654d8660):

1. Βασικές αρχές Τουριστικού Μάρκετινγκ
2. Αρχές και Φιλοσοφία Εθνικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων Μάρκετινγκ
3. Προώθηση πωλήσεων στον Τουρισμό
4. Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό
5. Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ
6. Μάρκετινγκ επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής
7. Μάρκετινγκ Πρακτορείων και Tour Operators: Μελέτες περίπτωσης (διεθνείς, ελληνικές)

Για την εκπόνηση των φοιτητικών εργασιών ενοτήτων στα πλαίσια της ΔΤΕ 61 χρησιμοποιείται το ακόλουθο διδακτικό υλικό (https://www.eap.gr/el/ekpaideutiko-uliko/98-training-material/1171-d6e795d40479f04fbf2e10e04fb1e18d):

Τόμος Α΄: Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Β΄: Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμών και Φορέων του Τουρισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Γ΄: Τουριστική Νομοθεσία, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

ΔΤΕ60: Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων

Από την παρακολούθηση της ενότητας αυτής, οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις για την ιδιαίτερη φύση και τις κύριες λειτουργίες του Τουριστικού Μάνατζμεντ. Επίσης μαθαίνουν για την οικονομική, διαχειριστική και οργανωτική διάσταση του Μάνατζμεντ του Τουρισμού σε Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις Εστίασης και Αναψυχής, Πρακτορεία, Φορείς και Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού. Τέλος, κατανοήσουν τις διαδικασίες οργάνωσης μεγάλων αθλητικών γεγονότων και ειδικότερα των Ολυμπιακών Αγώνων με ιδιαίτερη αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα (https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/179-dioikisi-touristikon-epixeiriseon-msc/diarthrwsi/849-01bfcb34ac67df075dc7e83dff6a2549).

Από την ενότητα αυτή οι σπουδαστές αποκομίζουν γνώσεις σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν στη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών και είναι σε θέση να αξιολογούν ευκαιρίες και απειλές στο τουριστικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Επίσης, οι σπουδαστές είναι σε θέση να εκπονούν διοικητικές στρατηγικές για διαφορετικού τύπου τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς και να εξετάζουν τις λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Επίσης οι σπουδαστές μαθαίνουν για την επιτυχημένη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών και αναγνωρίζουν και προβλέπουν τις μεταβολές του περιβάλλοντος του κλάδου του τουρισμού και εφαρμόζουν αναλύσεις μάρκετινγκ για τη διοίκηση αλλαγής. Επίσης, σε αυτή την ενότητα οι σπουδαστές καλούνται να μάθουν πως διοργανώνονται «μεγάλα» γεγονότα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τα γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ είναι τα ακόλουθα:

1. Βασικές αρχές Τουριστικού Μάνατζμεντ
2. Το Μάνατζμεντ στον Τουρισμό
3. Οργάνωση και Διοίκηση φορέων Τουρισμού
4. Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχείων
5. Οργάνωση και Διοίκηση Πρακτορείων
6. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής
7. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού

Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται για την εκπόνηση των εργασιών της θεματικής ενότητας είναι:

Τόμος Α΄: Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ του Τουρισμού και των Τουριστικών Υπηρεσιών, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Β΄: Μάνατζμεντ Ξενοδοχείων και Επιχειρήσεων Εστίασης και Αναψυχής, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Γ΄: Μάνατζμεντ των Tour Operators και των Τουριστικών Γραφείων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Δ΄: Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Ε΄: Μάνατζμεντ Φορέων και Οργανώσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος ΣΤ΄: Μεγάλες Διοργανώσεις: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Διασυνδέσεις Κειμένων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000

ΔΤΕ51: Τουριστικός Τομέας

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται  συστηματική μελέτη της λειτουργίας και συγκρότησης του Τουρισμού και του Τουριστικού Τομέα και η ανάδειξη του δυναμικού ρόλου του Τουρισμού στην οικονομική περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη των τουριστικών χωρών. Τα γνωστικά αντικείμενα της ενότητας είναι η οικονομική του Τουρισμού και Οργάνωση τουριστικών ταξιδιών, η ανάπτυξη και περιβάλλον στον τουρισμό, η πολιτική και κοινωνιολογία της τουριστικής ανάπτυξης και η πληροφορική στον Τουρισμό.

Το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας είναι:

Τόμος Α΄: Οικονομική του Τουρισμού και Οργάνωση των Τουριστικών Ταξιδιών, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Β΄: Ανάπτυξη και Περιβάλλον στον Τουρισμό, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Γ΄: Πολιτική και Κοινωνιολογία της Τουριστικής Ανάπτυξης, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Δ΄: Πληροφορική στον Τουρισμό, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

ΔΤΕ50: Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων

Από την ενότητα αυτή οι σπουδαστές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τις αρχές, τις θεωρίες και τις εφαρμογές του Μάνατζμεντ. Πιο αναλυτικά η συγκεκριμένη ενότητα απαρτίζεται από θεματικές ενότητες όπως οι γενικές αρχές μάνατζμεντ, η οργάνωση και λειτουργία οργανισμών και φορέων τουρισμού και η νομοθεσία τουρισμού. Το διδακτικό υλικό της ενότητας είναι:

Τόμος Α΄: Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Β΄: Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμών και Φορέων του Τουρισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Γ΄: Τουριστική Νομοθεσία, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.