Φοιτητικές εργασίες ΕΑΠ

Κατά τη διαδικασία φοίτησης στα πλαίσια ενός μεταπτυχιακού του ΕΑΠ, μεγάλο μέρος του προγράμματος καλύπτεται από γραπτές εργασίες ανά θεματική ενότητα. Η υποβολή γραπτών εργασιών θεματικών ενοτήτων είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς τις γνώσεις του σπουδαστή αναφορικά με την πρόοδό του και το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει. Οι εργασίες που πρέπει να υποβάλλει κάθε σπουδαστής ανά θεματική ενότητα είναι 4.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι γραπτές εργασίες που υποβάλουν οι σπουδαστές στα πλαίσια παρακολούθησης κάθε θεματικής ενότητας, είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και προϋποθέτουν πλήρη κατανόηση της διδακτικής ύλης και την απόκτηση κριτικής σκέψης. Η βαθμολογία των εργασιών συμβάλλουν στην καλύτερη τελική βαθμολόγηση της ενότητας κατά 30%. Συνολικά ο Μ.Ο. των βαθμολογιών θα πρέπει να είναι πάνω από 5 και να έχουν δοθεί τουλάχιστον 3 εργασίες θεματικής ενότητας.

 Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι στο τέλος κάθε εργασίας υπάρχει πλήρης και αναλυτική ανατροφοδότηση για τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τη βαθμολογία της εργασίας.