Εργασίες με επιχειρηματικό σχέδιο

Σπουδάζετε διοίκηση επιχειρήσεων και χρειάζεστε βοήθεια με τις εργασίες της σχολής σας που περιλαμβάνουν τη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan);

Στη WritiQ σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και εξασφαλίζουμε την απόλυτη ικανοποίησή σας.

Μάθετε περισσότερα:

Ενδεικτική δομή και αναλύσεις μαρκετινγ που προτείνονται για ένα επιχειρηματικό πλάνο:

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η επιχειρηματική ιδέα
Αποστολή, όραμα και στρατηγικοί στόχοι
Νοοτροπία
Σύσταση της εταιρείας
Οργανόγραμμα
ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Παρουσίαση κλάδου – υφιστάμενη κατάσταση
Ανάλυση ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας           
Ανάλυση P.E.S.T.
Ανάλυση των πέντε δυνάμενων του Porter
EFE matrix
IFE matrix
TOWS matrix
Ανάλυση πόρων – ικανοτήτων (VRIO)
Διαμόρφωση στρατηγικού προγράμματος (QSP matrix)
Πίνακας αξιολόγησης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
Κυριά στρατηγική κατεύθυνση
Grand strategy matrix
Πίνακας ανταγωνιστικού προφίλ (CPM)
ΜΕΡΟΣ Γ’:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Αλυσίδα αξίας (value chain)       
Περιγραφή λειτουργιών
Διαχείριση αποθεμάτων
Παραγωγή των υπηρεσιών
Αξιοποίηση τεχνολογίας
Σχεδιασμός και βελτίωση υπηρεσιών
Στελέχωση
Διαχείριση πελατών
ΜΕΡΟΣ Δ’: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Επιλογή ανθρωπίνου δυναμικού
Αξιολόγηση ανθρωπίνου δυναμικού
Εκπαίδευση προσωπικού
Κίνητρα απόδοσης
Παράγοντες λύσης συνεργασίας
Παρουσίαση ανθρωπίνου δυναμικού 
Μίγμα marketing – ανάλυση 4p’s
Εταιρική στρατηγική:  προμηθευτές
Εταιρική στρατηγική: πελάτες
ΜΕΡΟΣ Ε’: ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ανάλυση κίνδυνου
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Προϋπολογισμός εσοδών και δαπανών
Πρόβλεψη ταμειακών ροών
Προσδιορισμός νεκρού σημείου