Πτυχιακές εργασίες

Κάθε πτυχιακή εργασία αποτελεί μια ενδελεχή βιβλιογραφική δευτερογενή έρευνα, η οποία βασίζεται σε επιστημονικού περιεχομένου βιβλιογραφία. Οι πτυχιακές εργασίες έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα με κριτική άποψη συμπεράσματα και διαπιστώσεις, σχετικά με το υπό διερεύνηση ζήτημα. Η έκταση της πτυχιακής εργασία ενδέχεται να δίνεται σε έκταση λέξεων (π.χ. 8000 λέξεις) από τη σχολή όπου φοιτά ο σπουδαστής. Ωστόσο εμείς στη WritiQ θεωρούμε ότι σημαντικό είναι η πτυχιακή εργασία να εκτείνεται βάσει του ζητήματος που διερευνάται και του πρωτότυπου υλικού που μπορεί να διαχειριστεί, χωρίς όμως να υπάρχουν άσκοπες επαναλήψεις και περιττές αναφορές.

Οι πτυχιακές εργασίες ενδέχεται να είναι αποκλειστικά βιβλιογραφικές ή και ερευνητικές (Βλέπε Στατιστική ανάλυση SPSS).

Η τυπική δομή μιας βιβλιογραφικής πτυχιακής εργασίας είναι:

1. Εξώφυλλο (πρώτη σελίδα)
2. Ευχαριστίες (προαιρετικά)
3. Περίληψη και Λέξεις-Κλειδιά (Ελληνική – Αγγλική)
4. Πίνακας Περιεχομένων
5. Πίνακας Συντομογραφιών (προαιρετικά) – Ευρετήριο πινάκων, εικόνων και σχημάτων
6. Εισαγωγή
7. Κυρίως σώμα ή ανάπτυξη του θέματος
8. Συζήτηση – Συμπεράσματα – Προτάσεις
9. Επίλογος (προαιρετικά)
10. Βιβλιογραφικές Αναφορές
11. Παράρτημα

Στην περίπτωση όπου η πτυχιακή εργασία είναι ερευνητική, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και δυο ακόμα κεφάλαια. Έτσι,  η τυπική δομή μιας πτυχιακής εργασίας με ερωτηματολόγιο και στατιστική ανάλυση SPSS είναι:

1. Εξώφυλλο (πρώτη σελίδα)
2. Ευχαριστίες (προαιρετικά)
3. Περίληψη και Λέξεις-Κλειδιά (Ελληνική – Αγγλική)
4. Πίνακας Περιεχομένων
5. Πίνακας Συντομογραφιών (προαιρετικά) – Ευρετήριο πινάκων, εικόνων και σχημάτων
6. Εισαγωγή
7. Κυρίως σώμα ή ανάπτυξη του θέματος
8. Μεθοδολογία έρευνας
9. Αποτελέσματα έρευνας
10. Συζήτηση – Συμπεράσματα – Προτάσεις
11. Επίλογος (προαιρετικά)
12. Βιβλιογραφικές Αναφορές
13. Παράρτημα

Το εξώφυλλο των πτυχιακών εργασιών θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: ίδρυμα / σχολή / τμήμα, τίτλος εργασίας, ονοματεπώνυμο – ΑΕΜ φοιτητή, ονοματεπώνυμο επιβλέποντος καθηγητή και ο τόπος και χρόνος ολοκλήρωσης συγγραφής.

Στις ευχαριστίες γίνεται αναφορά σε ανθρώπους ή φορείς που ο φοιτητής έχει την ανάγκη να ευχαριστήσει για τη βοήθεια που του προσέφεραν σε πρακτικό ή συναισθηματικό επίπεδο κατά την εκπόνηση της εργασίας. Επίσης, συνηθίζεται να γίνεται και αναφορά στον επόπτη καθηγητή.

Η περίληψη της εργασίας έχει στόχο να παρουσιάσει εν συντομία το περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από  ακρίβεια, περιεκτικότητα, να είναι συγκεκριμένη και κατανοητή, και να αντικατοπτρίζει τον στόχο και το περιεχόμενο της εργασίας.

Στην εισαγωγή της πτυχιακής εργασίας γίνεται η πρώτη αναφορά στο θέμα της εργασίας και εκεί γίνεται η αναφορά στους στόχους και η σημαντικότητα, τη μέθοδο με την οποία θα εκπονηθεί η εργασία κ.α.

Στο κυρίως σώμα της εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά το θέμα της εργασίας.

Στη συνέχεια, το κεφάλαιο της μεθοδολογίας της έρευνας παρουσιάζεται η αναλυτική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της έρευνας.

Στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων της έρευνας παρουσιάζονται πίνακες και διαγράμματα, τα οποία σχολιάζονται και τεκμηριώνονται τα αποτελέσματά τους.

Το κεφάλαιο που ακολουθεί είναι αυτό των συμπερασμάτων. Πρόκειται για ένα σημαντικό κεφάλαιο καθώς εκεί συνοψίζονται όλα τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας ερωτηματολογίου και στατιστικής ανάλυσης. Επίσης στα συμπεράσματα της έρευνας είθισται να πραγματοποιούνται συγκρίσεις με ευρήματα άλλων μελετών και να γίνεται συζήτηση, σχετικά με πιθανές συμφωνίες ή διαφωνίες ευρημάτων. Στο σημείο αυτό, επίσης, αναφέρονται περιορισμοί της έρευνας ενώ θα πρέπει να αναφέρεται η οποία προσπάθεια καταβλήθηκε για να προκύψουν ποιοτικά αποτελέσματα.