Ποσοτική έρευνα – Στατιστική ανάλυση SPSS (Vol.2)

Ύστερα από τη συλλογή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, ακολουθεί η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί.  

Πως όμως τα δεδομένα εισάγονται στο στατιστικό πακέτο (όπως π.χ. το SPSS), με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να θεωρηθούν ποσοτικά δεδομένα, προκειμένου να είναι εφικτή η διεξαγωγή της στατιστικής ανάλυσης;

Η  εισαγωγή δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους και όλο και περισσότερο, τα δεδομένα πληκτρολογούνται απευθείας στον υπολογιστή. Η επεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει την προετοιμασία των πρώτων δεδομένων σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται κωδικοποίηση δεδομένων. Κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας της στατιστικής ανάλυσης είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής ανάρτησης του ερωτηματολογίου της έρευνας (π.χ. Google Forms), καθώς έτσι θα αποφευχθούν λάθη και θα είναι εξασφαλισμένη σε μεγαλύτερο βαθμό η ποιότητα των καταχωρημένων ερωτηματολογίων τη έρευνας. Στις περιπτώσεις όπου η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται χρησιμοποιώντας έντυπα ερωτηματολόγια είναι απαραίτητος ο ποιοτικός έλεγχος.

Σκοπός είναι να ελεγχθεί η πληρότητα των δεδομένων, η αναγνώριση των λαθών ή των ελλιπών απαντήσεων. Κάθε ερωτηματολόγιο θα πρέπει να ελέγχεται για την ανίχνευση προβλημάτων, να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν πολλαπλές απαντήσεις σε μεμονωμένα στοιχεία, ασαφείς απαντήσεις, ασυνέπειες απαντήσεων κ.α. Προκειμένου τα στατιστικά προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων (όπως το SPSS) να είναι εφικτό να πραγματοποιήσουν τους υπολογισμούς τους, τα δεδομένα πρέπει να μετατραπούν σε αριθμούς. Επομένως, η κωδικοποίηση είναι μια διαδικασία αντιστοίχισης αριθμών (αριθμητικοί κωδικοί) σε όλες τις πιθανές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σε όλο το εύρος των ερωτηματολόγιων. Για παράδειγμα μια ερώτηση σχετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί ως ακολούθως:

Εκπαιδευτικό επίπεδο

  • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Κωδικός 1)
  • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Κωδικός 2)
  • Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Κωδικός 3)
  • Ανώτερη εκπαίδευση (Κωδικός 4)

Έτσι όπου οι συμμετέχοντες έχουν αναφέρει ότι είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντικαθίσταται ο κείμενο «Τριτοβάθμια εκπαίδευση» με τον κωδικό αριθμό 3. Έτσι, στο ερώτημα για το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων όταν έχουμε καταχωρήσει τον κωδικό αριθμό 3, γνωρίζουμε ότι οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες έχουν λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια οι κωδικοποιημένες απαντήσεις μεταφέρονται στο SPSS και εκεί στην καρτέλα Variable View, αντιστοιχίζεται το ερώτημα και οι απαντήσεις που τους αντιστοιχούν. Έπειτα και αφού έχει ολοκληρωθεί και αυτό το βήμα, μπορεί να ξεκινήσει η στατιστική ανάλυση.